Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Nhớ Mẹ


NHỚ MẸ
(Thuận-nghịch độc)

Hòa điệu với ngâu tiếng thở than
Tháng năm mong mẹ nhớ dâng tràn
Hoa cài ngực ấm lòng xao xuyến
Lệ rỏ mi buồn giọt chứa chan
Nhòa nhạt ảnh xưa hình bóng vắng
Vấn vương niềm cũ mộng đêm tàn
Xa người lại tưởng hồi ly biệt
Òa khóc bỗng đau nỗi hợp tan.

Đọc nghịch:

Tan hợp nỗi đau bỗng khóc òa
Biệt ly hồi tưởng lại người xa
Tàn đêm mộng cũ niềm vương vấn
Vắng bóng hình xưa ảnh nhạt nhòa
Chan chứa giọt buồn mi rỏ lệ
Xuyến xao lòng ấm ngực cài hoa
Tràn dâng nhớ mẹ mong năm tháng
Than thở tiếng ngâu với điệu hòa.


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

NGÓNG THƠ


NGÓNG THƠ
(Thuận-Nghịch độc)

Trường dặm ngóng thơ bạn chốn này
Mỏi mòn tin nhạn bóng xa bay
Chương thêu mộng bút cùng vui - tủi
Tứ dệt lòng người mặc dở - hay
Thương nhớ mãi sâu tình muối mặn
Ước mong hoài nặng nghĩa gừng cay
Hương hoa thắm đượm duyên thi khách
Vương vấn dạ ai đợi tháng ngày.

Đọc nghịch:

Ngày tháng đợi ai dạ vấn vương
Khách thi duyên đượm thắm hoa hương
Cay gừng nghĩa nặng hoài mong ước
Mặn muối tình sâu mãi nhớ thương
Hay - dở mặc người lòng dệt tứ
Tủi - vui cùng bút mộng thêu chương
Bay xa bóng nhạn tin mòn mỏi
Này chốn bạn thơ ngóng dặm trường.


Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

VU LAN BUỒN / Họa: Phương HàVU LAN BUỒN

Sùi sụt ngâu buồn giọt rắc rây
Vu Lan lạnh lẽo ánh trăng gầy
Mẹ đi mấy chốc mờ nhân ảnh
Thỏ lặn bao mùa quạnh bóng mây
Cau tủi vườn trơ màu úa nhạt
Lòng đau mắt đẫm lệ vơi đầy
Ngùi trông trầu rụng bên thềm vắng
Biết thuở nào nguôi được nhớ đây ?

Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Thơ họa: THU ÚA / Xướng: NHÃ MYTHU ÚA
(Thuận-Nghịch độc)

Thu úa nhuộm vàng sắc cỏ cây
Rợp xa trời đã nhạn chen bầy
Mù sương quyện núi hoa đùa gió
Biếc liễu vờn trăng bóng cợt mây
Du lãng bước xưa hồn mộng trải
Bạt phiêu ngày cũ ái tình lay
Hư hao lối vắng đành chia cách
Tư lệ xót rơi lạnh gối đầy.

Đọc nghịch:

Đầy gối lạnh rơi xót lệ tư
Cách chia đành vắng lối hao hư
Lay tình ái cũ ngày phiêu bạt
Trải mộng hồn xưa bước lãng du
Mây cợt bóng trăng vờn liễu biếc
Gió đùa hoa núi quyện sương mù
Bầy chen nhạn đã trời xa rợp
Cây cỏ sắc vàng nhuộm úa thu.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Thơ họa / Xướng: Ngọc Ẩn Nhi Huyền


BƯỚC THU
(Thuận- nghịch độc)

Sương gội núi xa trải lá vàng
Gió hiu hiu dục bước thu sang
Đường in bóng cũ hoa rơi rụng
Cuốc tiễn hè xưa giọng thở than
Phương bắc nhạn chờ vui tụ hội
Xứ nam trời bủa tủi dâng tràn
Vương chiều sắc nắng màu phai nhạt
Thương nhớ trọn đời dẫu mộng tan.

Đọc nghịch:

Tan mộng dẫu đời trọn nhớ thương
Nhạt phai màu nắng sắc chiều vương
Tràn dâng tủi bủa trời nam xứ
Hội tụ vui chờ nhạn bắc phương
Than thở giọng xưa hè tiễn cuốc
Rụng rơi hoa cũ bóng in đường
Sang thu bước dục hiu hiu gió
Vàng lá trải xa núi gội sương.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Vương vấnVƯƠNG VẤN
(Thuận- Nghịc độc)

Đêm tàn đã úa mộng thôi chưa ?
Rũ héo tình ai nỗi thiếu thừa
Thềm lạnh nguyệt se lòng tựa rối
Bóng xa người rỏ lệ như mưa
Êm ru mãi vọng lời yêu ngỏ
Nhẹ vuốt còn bay tóc gió đưa
Mềm nhũn giấc mơ trong chát đắng
Thêm đau lại nhớ lặng buồn xưa.

Đọc nghịch:

Xưa buồn lặng nhớ lại đau thêm
Đắng chát trong mơ giấc nhũn mềm
Đưa gió tóc bay còn vuốt nhẹ
Ngỏ yêu lời vọng mãi ru êm
Mưa như lệ rỏ người xa bóng
Rối tựa lòng se nguyệt lạnh thềm
Thừa thiếu nỗi ai tình héo rũ
Chưa thôi mộng úa đã tàn đêm.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Thơ họa


NGÂU BUỒN
(Thuận-Nghịch độc)

Ai về nhớ gợi lại buồn ngâu
Lá rụng đường xưa mộng nhuốm sầu
Dài bước trải ngây hồn lạnh vắng
Lặng chiều dâng tủi dạ mềm đau
Mài nghiên bút họa thơ chan lệ
Gội gió sương pha tóc ngả màu
Phai bóng chạnh mưa sùi sụt mãi
Hoài vương để úa sợi hoen đầu.

Đọc nghịch:

Đầu hoen sợi úa để vương hoài
Mãi sụt sùi mưa chạnh bóng phai
Màu ngả tóc pha sương gió gội
Lệ chan thơ họa bút nghiên mài
Đau mềm dạ tủi dâng chiều lặng
Vắng lạnh hồn ngây trải bước dài
Sầu nhuốm mộng xưa đường rụng lá
Ngâu buồn lại gợi nhớ về ai.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:
(Tô Hoàng Nam)

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Thơ họa


MÔNG QUẠNH

Trắng đĩa dầu vơi nguyệt ghé song
Dặm khuya ngất tạnh ngẩn ngơ lòng
Buồn trông gió cuốn rầu đêm hạ
Xót đợi người về lạnh gió đông
Hỏi liễu Chương Đài bao lá thắm
Tìm duyên Hợp Phố mấy châu hồng
Nước trôi hoa rụng đà tan tác
Chiếc bách sóng đào nỗi quạnh mông.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

ĐỢI CHỜ


ĐỢI CHỜ
(Thuận Nghịch độc-Tặng H)

Mờ mịt chốn xa vẫn lẻ uyên
Tháng năm cùng giữ vẹn thề nguyền
Tơ vương vấn nhớ giăng hồn nhện
Hạ luyến lưu buồn rũ tiếng quyên
Thờ thẫn mắt hoen chiều rớm lệ
Mỏi mòn lòng ngóng bến mong thuyền
Thơ ngây mộng dệt em chờ mãi
Mơ giấc trọn đời thắm phận duyên.

Đọc nghịch:

Duyên phận thắm đời trọn giấc mơ
Mãi chờ em dệt mộng ngây thơ
Thuyền mong bến ngóng lòng mòn mỏi
Lệ rớm chiều hoen mắt thẫn thờ
Quyên tiếng rũ buồn lưu luyến hạ
Nhện hồn giăng nhớ vấn vương tơ
Nguyền thề vẹn giữ cùng năm tháng
Uyên lẻ vẫn xa chốn mịt mờ.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Thơ họa: PHÔI PHAI


 PHÔI PHAI
(Thuận-Nghịch độc)

Chiều nhuộm ráng pha nắng nhạt trời
Xác xơ bờ liễu nét phai phôi
Phiêu bồng khúc nhạc đêm sầu gợi
Rụng úa mùa thu lá nhẹ trôi
Diều tủi gió nao trăng quạnh bóng
Cánh tàn hoa rũ bướm lìa đôi
Xiêu nghiêng quán cũ người xa vắng
Tiêu sáo tiếng ngân vọng núi đồi.

Đọc nghịch:

Đồi núi vọng ngân tiếng sáo tiêu
Vắng xa người cũ quán nghiêng xiêu
Đôi lìa bướm rũ hoa tàn cánh
Bóng quạnh trăng nao gió tủi diều
Trôi nhẹ lá thu mùa úa rụng
Gợi sầu đêm nhạc khúc bồng phiêu
Phôi phai nét liễu bờ xơ xác
Trời nhạt nắng pha ráng nhuộm chiều.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

(CBG Vũ Quang Huy)


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang